යුරෝපයේ නව විවේක වාහන ලියාපදිංචි කිරීම

2020 සහ 2021 සුවිශේෂී කොරෝනා වසර තුළ යුරෝපයේ තවලම් සඳහා නැඹුරුව පැවතුනි. 2021 දී යුරෝපයේ විනෝද වාහන 260043ක් පමණ අලුතින් ලියාපදිංචි කර ඇත.මෝටර් රථ අලෙවි ප්‍රමාණයට වඩා මෝටර් රථ අලෙවි ප්‍රමාණය වැඩි වේ.ජර්මනිය, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය අලෙවියෙන් ඉහළම රටවල් 3 වේ.පහත විකුණුම් දත්ත සහ ප්‍රස්තාරය ECF වෙතින් පැමිණේ.

Europe1


පසු කාලය: මාර්තු-25-2022